razrabotki

Същност на икономиката на образованието. Обект и предмет на икономиката на образованието

Продажна цена Цена 50.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Увод
 1. Същност на икономиката на образованието
 1. Обект и предмет на икономиката на образованието
 1. Финансиране на образованието и квалификацията и реформите в него
 2. Качествени аспекти на образованието
 1. Отношението на собственост на образованието
 1. Изводи

Използвана литература:

 1. Борисов, Б., Георгиева, Т., Ев.Парашкевова. Процес  на  осъществяване  на  инвестиционни проекти  в  иновационната  фирмена  дейност. Списание “Диалог” 1, 2009 г.
 2. Великов, Н., Висшето образование в търсене на модел и  алгоритъм  за  ефективно  развитие. Сп. “Икономически алтернативи”,  бр. 3,2007
 3. Гюрова, В. В. Георгиева и др. Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово, 2009
 4. Димитрова, В.,Система от показатели за стратегическото управление   на   висшето  образование, Сборник с доклади от научно‐практическаконференция, В. Търново, 2010 г.
 5. Иванов, И., “Гражданско образование”, С. 2002 г.
 6. Захариев,З., “Гражданско образование”, С. 2000 г.
 7. Списание “Гражданско образование”, С. 2003/3 г.
 8. Сп. Алтернативи, приложение, 2002.
 9. Панайотов, И.,Оценяване на  качеството  на  висшето  образование, Втора  национална  научна конференция с муждународно участие на МОМН  „Качеството на висшето образование в България  проблеми и перспективи”, Русе, 2009