razrabotki

Технологии и техники за превенция и корекция на конфликтно поведение в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание

 1. Увод
 1. Същност на конфликта в предучилищна възраст
 2. Фактори за преодоляване на детските конфликти
 3. Техники и технологии за превенция на конфликта
 4. Стратегии при решаване на конфликти
 5. Игрови техники за намаляване на конфликтността

Заключение

Използвана литература

 

Използвана литература:

 • Анещева, Живка. Изграждане модели за неагресивно поведение в семейството и детската градина./Живка Анещева // Д о м, д е т е, д е т. г р а д и н а, 2012, № 3
 • Александрова, Мария.Техники за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата/Мария Александрова // Педагогика, LXXXV, 2013, № 1
 • Димитров, Д., Детето, неговото семейство и неговата детска градина : Сборник / Състав. Димитър Димитров. Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2006 , с. 92
 • Колева, Румяна и др. Превенция на агресията в детската градина със споделено щастие и любов./ Румяна Колева, Петя Атанасова // П е д а г о г и к а, LXXXV, 2013, № 1
 • Миланова, Ев. И др., Изкуството за превенция на агресивното поведение на децата. //сп. Педагогика, кн.1, 2013
 • Стаматов, Р., Психология на общуването. Издателска къща „Хермес“. Пловдив, 2006
 • Първановска, А. Конфликтите между децата в предучилищната група / Антоанета Първановска / Педагогика, 2012, №5
 • Първановска, А. Модел за изграждане на умения за разрешаване на конфликти в предучилищна възраст - Сп. „Дом, дете, детска градина”, бр. 5, 2012
 • Чурукова-Цветанова, Л., и др. Педагогика на девиантността. Б., 2015