Razrabotki

Туроператорска, агентска и транспортна дейност

Продажна цена Цена 20.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

 Съдържание:

 1. Въведение в проблема
 2. Същност на туроператорската дейност
 3. Развитие на дейността и задачи
 4. Изисквания към туроператорите и агентите
 5. Същност и управление на туроператорската дейност
 6. Транспортна дейност
 7. Заключение

Източници:

 1. Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти към лицето, осъществяващо, функции по управление на тур операторска или туристическа агентска дейност и към помещенията за извършване на тур операторска или туристическа агентска дейност,         Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г. 
 2. Георгиев, Ас., Икономика и организация на пътническите агенции и пътническия транспорт, Варна, 1977
 3. Георгиев, А., и др, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Паралакс, 2003
 4. Станкова, М., Туроператорска и транспортна дейност, УИ “Неофит Рилски”, Бл., 2003
 5. Тончев, Цв., Технология на допълнителните дейности в туризма, изд. “Талия”, С., 2000
 6. Нешков, М. Туроператорска, агентска и транспортна дейност. Университетско издателство – Икономически университет – Варна, 2000.