Razrabotki

Управлението в спорта в НР България преди и след промените

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Управление на спорта преди промените през 1989 г.
  3. Управление на спорта в България след промените
  4. Обобщение
  5. Изводи
  6. Литература

 

Литература:

  • Георгиев, Ат. Организация и управление на физическото възпитание и спорт. Университетско издателство „Неофит Рилски“ Бл., 2015.
  • Калайков, Й. Системата на спорта в РБългария, НСА, лекция, 2005.
  • Постановление № 195 на МС от 6 август 2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта в сила от 05.08.2009 г. (Обн. ДВ. бр64 от 11 Август 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г.)