Razrabotki

Управление на използването на поземлените ресурси в земеделското стопанство

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници 

Съдържание

Увод

 1. Същност и характеристика на земята като природен ресурс и производствен фактор
 2. Същност и обхват на управлението на използването на поземлени ресурси.
 3. Използване на земята в България – състояние и проблеми
 4. Насоки и препоръки за подобряване управлението на позелмелите ресурси.

Заключение

Използвана литература:

 • Аналитичен доклад на дефиниции и определения на селските райони за целите на поли-тиката за развитие на селските райони в България за периода след 2013 г. МВВ Консулт ООД. 2012
 • „География на България“ Географски институт при Българска Академия на науките, изд. Фор Ком, 2002
 • Годишен доклад на Агенцията за приватизация за 1999
 • Донев, Д., Х. Каракашев. География на България. Д., 2013
 • Дончев, Д. „Физическа и социалноикономическа география на България” изд.”Слово” Велико Търново 2008
 • Закон за храните (последна поправка от 2006 г.)
 • Ковачева, Цв., Промени в структурата на износа и вноса по основни групи продукти на ХВП (2001-2010) (%), 2012
 • Ковачева, Цв., “Конкурентни възможности на аграрния сектор”, С., 2011
 • Ковачева, Цв. Тенденции в развитието на хранителната индустрия след асоцииране на България в Европейския съюз. Сп. Хранително-вкусова промишленост, Бр. 2/2012
 • MEMO /07/595, комюнике на програмата на България за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г, Брюксел, 20 Декември 2007
 • Национален стратегически план за развитие на селските райони (2013- 2020 г.)
 • Николчева, Ел., Хранително-вкусова промишленост и земеделие, Сп. Икономически живот, бр. 38/05.11.2013
 • Отчет за изпълнението на програмата за приватизация на държавни предприятия през 1999
 • Славейков,П. и Д. Златунова „География на България” изд.Парадигма София 2004
 • Станков, Ив., Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014-2020 г. Проф., С., 2013
 • Сп. Икономически живот. Структорни промени в сектора предстоят. Бр. 40, октомври/2004
 • Сборник с нормативни актове по Закона за храните: Министерство на здравеопазването, С., 2004
 • “Селскостопанска производителност и устойчивост”, Съобщение на Комисията до Европeйския парламент и до Съвета относно Европейското партньорство за иновации Европeйска комисия, Брюксел, 29.2.2012
 • Структорни промени в сектора предстоят. Сп. Икономически живот. Бр. 40, октомври/2004
 • Цв. Ковачева, в “Конкурентни възможности на аграрния
 • сектор”, С., 2011
 • Щерев, Н., Развитие на хранително-вкусовата индустрия в България. Университет за национално и световно стопанство, Управление и устойчиво развитие, София, бр.5/2012