razrabotki.net

Управление на човешките ресурси в системата за сигурност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

1.1.Обхват и съдържание на управлението на човешките ресурси      

1.2. Възможности  за развитие на оперативните способности на персонала

ГЛАВА ВТОРА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ

2.1.Планиране на човешките ресурси във въоръжените сили     

2.2.Подходи и методи за планиране, обучение и квалификация на човешките ресурси

ГЛАВА ТРЕТА

ПОДХОДИ И СИСТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОТБРАНАТА ДО 2020Г.

3.1.Подбор на кадри

3.2.Професионално и кариерно развитие на военнослужещите

3.3.Образование, наука и обучение на кадрите

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Арабаджийски, Н., Администрация на сигурността и отбраната, Военно издателство, София, 2007
 2. Арабаджийски, Н. Нов публичен мениджмънт на службите за сигурност в Република България. Научен електронен архив на НБУ, София, 2012
 3. Ботева, Н., Анализът и проектирането на длъжностите – предизвикателство и необходимост за повишаване на продуктивността, Сборник с научни трудове от Юбилеен международен конгрес НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ „40 години България – космическа държава”, 2012 г. Варна
 4. Карабельова, С., Управление на човешките ресурси, София, 2015
 5. Харизанова, М., Д. Бояджиев, Н. Миронова, Управление на човешките ресурси. Инвестиция в бъдещето, София, 2006
 6. Официален сайт на Министерство на отбраната, https://www.md.government.bg/bg/
 7. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, https://www.mod.bg/bg/doc/drugi/20100916_White_Book_Project.pdf
 8. Христов, Д. Стратегическо управление на ресурсите за отбрана. София, 2005
 9. Национална отбранителна стратегия, приета с Решение №239 на МС от 2011г., http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1002
 10. Устойчиви кариерни модели, http://defencepolicy.mod.bg/sites/default/files/documents/20130522_osop_fifthdiscussion_asb.pdf
 11. Национална отбранителна стратегия, 2016г., strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6848
 12. Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020, http://armymedia.bg/archives/25751
 13. План за развитие на въоръжените сили до 2020г,. https://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20160128_Plan_za_razvitie_VS-2020.pdf