Razrabotki

Управление на човешките ресурси в системата на МВР

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание:

1. УВОД

2. НАБИРАНЕ, ПОДБОР, ПРОУЧВАНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ

3.Подбор на персонала

4. Възникване, изменение и прекратяване на държавно-служебното правоотношение на полицейските.

5. Набиране, подбор и назначаване на кандидати за полицейски служители

6. Същност на професионалната кариера на полицейските служители

7. Системи за професионална кариера на полицейските служители

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Използвана литература:

Арабаджийски, Н., Полицейско право (Правен режим и правомощия на полицейските служители), изд. Скела, С., 2015

  1. Вачкова, Е„ Управление на човешките ресурси - българския и световен опит, С., 2007
  2. Владимирова, К., Управление на човешките ресурси ~ стратегии, стандарти, практики, УНСС, С., 2007
  3. Демке, Кр., Държавният служител-начин на действие, НБУ., 2006
  4. Закон за МВР,
  5. Закон за държавния служител,
  6. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Абагар, 200
  7. Наредба, per. № 1з-9/09.01.2014 г., за условията и реда за постъпване на държавна служба в МВР
  8. Рибарска, Е., В.Василев, Публичен мениджмънт, Бон, Бл, 2009
  9. Христова, Т., Мениджмънт на човешките отношения, С., 2006