Razrabotki

Успешни бизнес практики в туризма: случаят Ковачевица

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 44 страници

Съдържание:

УВОД .....................................................................................................................стр. 3

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТУРИЗМА........................................................стр.7

 1. Същност на съвременния туризъм.............................................................стр.7
 2. Селски туризъм..............................................................................................стр. 8
 3. Успешни бизнес практики в селския туризъм.......................................стр.11
 4. Тенденции за развитие на селския туризъм в България......................стр.17

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

СЕЛСКИЯТ ТУРИЗЪМ: СЛУЧАЯТ КОВАЧЕВИЦА

НАБЛЮДЕНИЕ..................................................................................................стр.31

 1. Резултати от проведеното анкетно  проучване......................................стр.33
 2. Изводи и  заключения  от  проведеното  проучване.............................стр.34

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ...............................стр.42

ПРИЛОЖЕНИЕ /анкета/ ..................................................................................................стр.44

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ:

 1. Бъчавров, Марин; Тончев, Цветан. Основи на туризма, София, 1998 г.
 2. Велас, Франко; Бешерел, Лайонел. Международен туризъм, Мегабул, 1998 г.
 3. Вестници: „Пари”, „Дневник”, „ Капитал” и др.
 4. Георгиев, Асен; Василева, Мирослава. Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, София, 1999.
 5. Закон за туризма.
 6. Mace, H., Les modeles de gestion des services touristiques, 2005
 7. Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агенция дейност, Приета с ПМС № 223 от 27.09.2002г. , ДВ, бр. 93 от 1.10.2002г. в сила 1.10.2002 г.
 8. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма 2008-2013
 9. Папазов, К., Папазов, Е., Павлов, Д., “Планиране и прогнозиране”, 2003 година, Русе.
 10. Парушева, Т., Дестинациите в глобалния туристически пазар, Сборник доклади – Дванадесети национален симпозиум „Качество, конﬖ рентоспособност, устойчиво развитие”, Авангард Прима, С., 2007.
 11. Парушева, Т., Глобализация и трансформации в туристическото търсене, Сборник доклади – Единадесети национален симпозиум „Качество, конﬖ рентоспособност, устойчиво развитие”, УИ „Стопанство”, С., 2006.
 12. Рибов, М. Основи на туризма: Ч. I, София: Унив. Изд. “Стопанство”, 2007.
 13. Рибов, М. Управление конкурентноспособността в туризма, изд. Тракия-М, С., 2003.
 14. Ролята на новто законодателство, Сп. “Одисей”, брой 10 (25), 2003.
 15. Списание „Туризъм”, течения 2005 г., 2006.
 16. Технология и организация на туристическата дейност, НБУ, 1998.
 17. Тончев, Ц., Стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2005 – 2006. Box, G. P., Jenkins, G. M., Time Series Forecasting and Control, Holden- Day, San Francsco, 1970]
 18. Freyer W., Grossveranstaltungen – Rolle und Bedeutung fuer den Tourismus, ITB Berlin 2004, http://www.fvw.de/_pdf
 19. Hanke, J., Reitsch, A., Understanding Business Statistics, IRWIN, Homewood, IL, Boston, MA, USA, 1991;
 20. Hao, Var and Chon, Forcasting model of tourist arrivals from major markets to Thailand, Tourism Analysis, Vol. 8, 2003
 21. Hanke, E., Reitsch, A., Business Forecasting, 3rd , Allyn&Bacon, Boston, USA, 1989;
 22. Kaspar Fr., Fremdenverkehr im Grundriss, St. Gallen 1995;
 23. asenovec-bg.com
 24. infostar.com
 25. infotourism.net
 26. europa.eu.int/index.fr.htm
 27. get.info.bg
 28. bulgarientravel.org