Razrabotki

Учене през целия живот“ – теоретични идеи и европейски политики

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Политики за стимулиране на ученето през целия живот. Сравнителен анализ на факторни и функционални зависимости

2.1. Политики за учене през целия живот в България

 1. Европейска политика за стимулиране на ученето през целия живот
 2. Основни параметри на УЦЖ в страните от ЕС
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Закон за народната просвета
 • Закон за признаване на професионалните квалификации
 • Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • Закон за висшето образование
 • Закон за професионалното образование и обучени
 • Националната програма за реформи 2011-2015 е приета с Решение № 289 на МС от 04.2011 г.
 • Миленкова, В., Социален капитал, образование и девиации, В: Социализация и девиантно поведение, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, Омда, София, 2013
 • Националната стратегия за младежта 2010 - 2020 г. е приета с Протокол № 35.1. на МС от 6 октомври 2010 г.
 • Оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 година, Министерство на образованието, младежта и науката, София, 2012
 • Пенкова, Е., А. Вълков, Идентифициране на социални и икономически последици от въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите, СБУ, София, 2013
 • Вж. DECISION No 2493/95 /ЕС OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 1995, establishing 1996 as the 'European year of lifelong learning', Official Journal of the European Communities, Brussels, 26.10.95
 • Вж.http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0933&from - Youth Opportunities Initiative, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, COM(2011) 933 final, Brussels, 20.12.2011
 • http://ec.euroDa.eu/europe2020/Ddf/europe2020stocktaking annex bg.pdf - „Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, Европейска комисия, Брюксел, 5.3.2014 г.