Razrabotki

Фактори за агресивно поведение в семейството и детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Фактори за агресивно поведение в семейството и детската градина
 3. Изводи
 4. Заключение

Литература:

 1. Гинът, Х, Децата и ние, София, Наука и изкуство, 1988.
 2. Гитуни, М, Емоционалната интелигентност, София, Просвета, 2003.
 3. Диксон, У, 20 великий открытий в детской психологии, Москва, Олма-Пресс, 2004.
 4. Крайг, Г, Психология развития, Санкт Петербург, Питер, 2001.
 5. Нелсън, Дж., Ч. Ъруин, Р. Дафи, Прекалената любов на родителите, София, Инфо-Дар, 2002.
 6. Пенев, Р. и др., Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеистики и специфики, Годишник на СУ „Св.Кл.Охридски“, ФНПП, София, Т. 103, 2010/под печат/.
 1. Пенев, Р, Проучване проявите и причините на агресия в предучилищна възраст и влиянието на семейството, Аналитичен доклад по проект „Социокултурни характеристики на педагогическата среда“, 2010.
 1. Пенев, Р., Л. Пенева и др., Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст, Годишник на СУ „Св.Кл.Охридски“, ФНПП, Т. 104, 2011/под печат/.
 2. Стаматов, Р, Детската агресия, Пловдив, Хермес, 2008.
 3. Шнейдер, Л, Психология семейных отношений, Москва, Эксмо-Пресс, 2000