Razrabotki

Фактори за конфликтите между 5 и 6 годишните деца в детската градина

Продажна цена Цена 60.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Изследване - теоретичен анализ + графики и таблици - 57 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Конфликтите между 5-6 годишните деца – същност, причини, характеристика

2.1. Специфика на детските конфликти

2.2. Причини за конфликти в процеса на педагогическото взаимодействие.

2.3. Условия за превенция  на конфликтите

 1. Постановка и организация на изследването
  • Цел. Задачи. Хипотеза. Обект и предмет на изследването
  • Организация и методика на изследването
 2. Анализ на резултатите от изследването
  • Констатиращ етап
  • Анализ на резултатите от наблюдението с децата
  • Анализ на резултатите от интервюто с децата от ЕГ и КГ
  • Анализ на резултатите от анкетата с учителите
 3. Анализ на продукти от художествено-творческата дейност на децата (ЕГ и КГ)
  • Анализ на резултатите от контролния етап
  • Анализ на резултатите от наблюдението на децата в ЕГ и КГ
 4. Обобщения и изводи

Използвана литература

 

Използвана литература:

 

 1. Анещева, Ж., Изграждане на модели за неагресивно поведение в семейството и детската градина; Дом, дете, детска градина 3/2012
 2. Александрова, М. Техники за справяне с гнева и намаляване на агресивните прояви на децата. сп. „Педагогика”, бр.1, 2013
 3. Балабанова М., Конфликтното поведение в детската градина-тревожна реалност В: Детето, неговото семейство и неговата детска градина. Юбилеен сборник на к-ра Пр. педагогика”, УИ, Благоевград, 2006
 4. Богданова, Н. Решаване на конфликти в детската градина. сп. „Предучилищно възпитание”, бр.2, 1996
 5. Димитров, Д. Й., „Конфликтология” 2-ро доп. Изд. С., УИ „Стопанство”, 2004.
 6. Димитров, Д., Конфликтология“, С., 2003.
 7. Димитров, Д., „Детето. Неговото семейство и неговата детска градина“, Бл., 2006.
 8. Иванова, М. Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт техники. сп. „Дом, дете, детска градина”,бр.4, 2012
 9. Колева, Р., Атанасова, П. Превенция на агресията в детската градина със споделено щастие и любов. сп. „Педагогика” , бр.1, 2013
 10. Кънева,И Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.116
 11. Милков,Л Агресията и враждебността в предучилищна възраст.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.52
 12. Манчева, Р., „Конфликти и конфликтно поведение“,Бл., 2005.
 13. Рачева,И Как да се помогне на децата да общуват пълноценно.// сп. Педагогика 2013г.,бр.1,стр.112
 14. Рояк, А.А. Психологический конфликт и особенностииндивидуального развития личности ребенка. М.: Педагогика, 1988.
 15. Минева, Д.,Борисова, Д. Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение на децата. // сп. Педагогика 2013.
 16. Първановска, А., Модел за изграждане на умения за решаване на конфликти в предучилищна възраст;Дом, дете, детска градина, 5/2012
 17. Първановска,А.,Конфликти между децата в предучилищна група; сп. Педагогика 5/2012
 18. Рангелова , Педагогически проблеми на ресоциализацията на децата с девиантно поведение, С., 2000.
 19. Савова, В. Взаимодействието в детската градина чрез интерактивните игри. // сп. Педагогика 2013.
 20. Стаматов, Р., Детска психология, Пловдив, 2006.
 21. Стаматов, Р., „Психология на общуването“, Пл., 2006.
 22. Стамов, Р. Б. Минчев, Психология на човека, Пловдив, 2004.
 23. Стоянова, Д., Сп. „Педагогика“, 2005/8
 24. Цветанска, С., сп. „Педагогика“, 2005/1