Razrabotki

Хидроморфни почви

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Фактори за образуването на почвите

1.1. Абиотични фактори

1.2. Биотични фактори

1.3. Антропогенни фактори

 1. Почвено-географско райониране
 2. Обща характеристика и квалификация на хидроморфните почви.
 3. КЛАС ПОВЪРХНОСТНО ХИДРОМОРФНИ (ОГЛЕЕНИ ) ПОЧВИ С ПРОФИЛ АЕ-Bt/g/-Bt-Ck

1.1.   Псевдоподзолисти почви (Planosols)

 1. КЛАС НЕРАЗВИТИ ХИДРОМОРФНИ ПОЧВИ С ПРОФИЛ (A) – C или (A) - G.

2.1. Алувиални почви (Fluvisols)

2.2. Алувиално- ливадни почви (Humofluvisols).

 1. КЛАС ТОРФЕНИ ХИДРОМОРФНИ ПОЧВИ С ПРОФИЛ T – G

3.1. Ливадно- блатни почви (Gleysols).

3.2.  Торфено- блатни почви (Histosols)

 1. КЛАС АНТРОПОГЕННИ ХИДРОМОРФНИ ПОЧВИ

4.1. Оризови почви (ризосолз)

 1. СОЛОНЧАКОВИ ПОЧВИ С ПРОФИЛ Az-G ИЛИ Az-CG
 2. СОЛОНЦОВИ ПОЧВИ- ПРОФИЛ AE-Btn-C

6.1. Солонци (Solonetz)

 1. XII КЛАС - ХИДРОМОРФНИ АНТРОПОГЕННИ ПОЧВИ

7.1. Оризови почви (Rizosols)

III. Заключение

Използвана литература:

 1. Гюров Г., Артинова Н. 2001. Почвознание. Изд. Макрос 2001, Пловдив.
 2. Гюров Г., Артинова Н. 2015. Почвознание. Изд. Макрос 2015, Пловдив.
 3. Трендафилов Кр., Попова Р. 2007. Ръководство за упражнения по почвознание Тотев Т. И съавтори. Ръководство за упражнения по почвознание