Razrabotki

Хипотеза за масмединото въздействие. Хипотеза за култивацията – Джордж Гербнер

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

         Съдържание:

  1. Въведение
  2. Същност на методологическия модел на Джордж Гербнер
  3. Теоретико-методологическа основа за изследване на въздействията на телевизията върху децата
  4. Базов комуникационен модел на Джордж Гербнер

Библиография:

  • Братанов, Пл., Моделиране в социалната комуникация, Университетско издателство “Неофит Рилски”, Бл-д, 2006.
  • Михайлова, К. Телевизията за деца. Между пазарната логика и обществената мисия. София. 2011.
  • Михайлова 2008: Михайлова, К. Алтернативи за защита на детската телевизионна аудитория в рамката на медийната р егулация. В: сп. „Икономически алтернативи“, бр. 6, 2008, с. 139-153. Достъпен на http://alternativi.unwe.acad.bg /br29/11.pdf (30.01.2011).
  • Пейчева, Д. Масмедойното въздействие. Бл. 2013, с. 91Михайлов, Стоян. Социологическа система. С., 2010